Stofnað árið 2013
  

Lög FF

LÖG FÉLAGS FORNLEIFAFRÆÐINGA

1. gr. Félagið heitir Félag fornleifafræðinga, skammstafað FF. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr. Hlutverk félagsins er að efla fornleifafræði á Íslandi.
Félagið mun gegna þessu hlutverki með því að:
a. stuðla að faglegum vísindarannsóknum og vandaðri umfjöllun um árangur þeirra í ræðu og riti sem og að halda úti heimasíðu,
b. efna til umræðufunda og ráðstefnuhalds,
c. gæta sameiginlegra hagsmuna félagsmanna,
d. beita sér fyrir löggildingu starfsheitisins fornleifafræðingur,
e. beita sér fyrir auknum reynslu- og menntunarkröfum við veitingu uppgraftarleyfa.

3. gr. Þeir sem lokið hafa viðurkenndu lokaprófi í fornleifafræði frá háskóla geta orðið fullgildir félagsmenn. Nemendur í fornleifafræði geta sótt til stjórnar um aukaaðild sem ekki veitir atkvæðisrétt á fundum en þátttökurétt í öðru starfi. Þá er stjórn félagsins heimilt að tilnefna heiðursfélaga og meta umsóknir um inngöngu í félagið sem falla ekki að almennum inngönguskilyrðum.

4. gr. Stjórn félagsins er skipuð fimm mönnum til tveggja ára í senn, þ.e. formanni, varaformanni, ritara, gjaldkera og meðstjórnanda auk þriggja varamanna. Kosinn er formaður, ritari og tveir varamenn annað árið en varaformaður, gjaldkeri, meðstjórnandi og einn varamaður hitt árið. Kosningar fara fram á aðlafundi ár hvert. Samsetning stjórnar félagsins skal endurspegla samsetningu félagsmanna, bæði hvað varðar kyn og menntun.

5. gr. Kosningar í stjórn og nefndir félagsins skulu vera skriflegar og sama gildir um tilnefningar í opinberar nefndir eða aðrar tilnefningar félagsins. Hætti stjórnarmaður á kjörtímabilinu skal varamaður taka hans stað fram að aðalfundi þegar kosið er í embættið.

6. gr. Skrifleg beiðni um inngöngu í félagið skal lögð fyrir stjórn þess, ásamt afriti af prófskírteini. Aðalfundur samþykkir nýja félaga formlega. Úrsögn úr félaginu þarf einnig að berast stjórn/formanni þess skriflega. Úrsögn úr félaginu tekur gildi um önnur mánaðamót eftir að hún berst félagsstjórn. Hafi félagi ekki greitt félagsgjald í tvö ár í röð telst hann hafa sagt sig úr félaginu

7. gr. Félagið setur sér siðareglur sem byggja á siðareglum evrópskra fornleifafræðinga EAA (European Association of Archaeologists, Codes of Practice). Siðanefnd skal skipuð þremur mönnum, tveir eru kosnir á aðalfundi og koma úr félaginu en sá þriðji skal vera utan félagsins. Varamenn eru skipaðir á sama hátt. Nefndarmenn velja sér formann. Siðanefnd situr í tvö ár í senn. Siðanefnd skal úrskurða í kærumálum og fjalla um siðferðileg álitamál sem rísa kunna innan félagsins. Stjórn félagsins ákveður um frekari aðgerðir byggt á úrskurðum siðanefndar. Úrskurður siðanefndar er endanlegur. Um breytingar á siðareglum félagsins gilda sömu ákvæði og um breytingar á lögum þess í 11. gr.

8. gr. Aðalfund skal halda ár hvert eigi síðar en 1. desember. Skal hann boðaður skriflega ásamt dagskrá með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara. Aðalfundur skal auglýstur á heimasíðu félagsins. Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað. Á aðalfundi ræður einfaldur meirihluti atkvæða afgreiðslu mála, nema félagslög kveði á um annað.

Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

1)     Kosning fundarstjóra

2)     Nýir félagar samþykktir

3)     Skýrsla liðins árs

4)     Lagðir fram endurskoðaðir reikningar félagsins og Ólafíu

5)     Kosning formanns (annað hvert ár)

6)     Kosning stjórnar (annað hvert ár)

7)     Kosnir endurskoðendur (annað hvert ár)

8)     Kosning í siðanefnd (annað hvert ár)

9)     Ritstjóri og ritnefnd Ólafíu kosin annað hvert ár

10)   Kosning í önnur embætti og nefndir eftir því sem við á

11)    Ákvörðun félagsgjalda

12)    Tillögur að lagabreytingum

         13)     Önnur mál

Aðrir félagsfundir skulu haldnir þegar stjórn sér ástæðu til. Stjórn er heimilt að boða til aukaaðalfundar. Skal hann boðaður með sama hætti og aðalfundur og fundarefni tilgreint í fundarboði. Stjórn er skylt að boða til aukaaðalfundar ef meirihluti fullgildra félagsmanna krefst þess skriflega og tilgreinir fundarefni.

9. gr. Félagsgjöld skulu ákveðin á aðalfundi. Þeir félagar sem greitt hafa félagsgjöld hafa einir atkvæðisrétt á aðalfundi.

10. gr. Félag fornleifafræðinga gefur út ritröðina Ólafíu. Stefnt skal að útgáfu þess annað hvert ár. Hvert rit skal að öllu jöfnu tileinkað ákveðnu þema og birtir efni því tengdu í formi fræðigreina eða ritgerða. Ritstjóri hvers heftis er kosinn á aðalfundi annað hvert ár auk tveggja fulltrúa í ritnefnd sem verða ritstjóra innan handar við útgáfu heftisins. Ritið skal vera ritrýnt þegar þema þess miðast við birtingu stakra greina, sem ekki hafa verið gefnar út áður. Efni þess skal að öllu jöfnu vera ritað á íslensku til þess að skapa hefð fyrir notkun hugtaka í fornleifafræði á íslensku. Heimilt er að birta greinar í því á öðrum tungumálum. Ólafía er gefin út fyrir fé úr styrktarsjóði Ólafíu Einarsdóttur, sjálfsaflafé í formi styrkja, sölutekna og annarra framlaga. Fjárhagur ritsins skal vera sjálfstæður og óháður fjárhag félagsins.

11. gr. Lögum þessum er aðeins hægt að breyta á löglega boðuðum aðalfundi með tveimur þriðju greiddra atkvæða. Tillögur um lagabreytinga skulu hafa borist stjórn félagsins a.m.k. tveimur vikum áður en boðað er til aðalfundar sbr. 8. gr. Tillögur um lagabreytingar skulu tilkynntar í fundarboði. 12. gr. Félaginu verður einungis slitið á aðalfundi með 2/3 hluta fullgildra atkvæða og skal slíkrar tillögu vera getið í fundarboði. Verði félaginu slitið á lögmætan hátt skal eignum þess varið til góðgerðamála.

 

Lög með breytingum sem gerðar voru á aðalfundi Félags fornleifafræðinga 27. nóvember 2014 og 5. nóvember 2015.